Merlot Syrah

  • Ladotyri Cheese
  • Chocolate with 85% Cocoa
  • Mozzarella with Truffle Pate
  • White Truffle Oil

Vidiano Moscato

  • Salmon Filet
  • Olive Paste
  • Garlic Paste